Selskapsvedtekter

nye vedtekter ble vedtatt på årsmøte 8.mai 2012.

Vedtekter Ålesund Barnehager SA

VEDTEKTER

for samvirkeforetaket Ålesund Barnehager SA, org. nr. 937899319

vedtatt på årsmøte den 08.05.2012, sist endret den 08.05.2012.

 

1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Ålesund Barnehager SA.

Foretaket har forretningskontor i Ålesund kommune.

 

2 Formål

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres
barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres
deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke
kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i
foretaket.

 

3 Medlemskap

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen.
Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av
foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som
har felles barn.

Medlemmene betaler 300 kr pr. år i medlemskontingent. Dette er uavhengig av antall
barn respektive medlem har i barnehagen.

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel,
informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet
utrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.

Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan
medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen eller
på den måten daglig leder eller styret har fastsatt til dette formålet.

 

4 Andelsinnskudd

Medlemmene betaler ikke andelsinnskudd. Medlemmer som har kjøpt andel før denne
vedtektsendringen skal likevel ha prioritert plass jf. de vedtektene som gjaldt før det ble
bestemt å gå bort fra ordningen med andelsinnskudd.

 

5 Utmelding

Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som
barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er
like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den
dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

Har medlemmer flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å
melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt, med mindre annet
er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid,
men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til
foretaket.

 

6 Styret

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 4 andre medlemmer,
i tillegg til 2 varamedlemmer. 4 styremedlemmer skal være foreldrerepresentanter og ett
styremedlem blir oppnevnt av de ansatte.

Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges
for ett år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Styret skal velges av årsmøtet. Årsmøtet velger styreleder ved særskilt valg. Styret
velger nestleder blant sine medlemmer.

 

7 Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret
kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem
eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.

Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen
skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på
årsmøtet.

Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon og skal se til at det
blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.

Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets
beretning legges frem for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne
utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av
styremedlemmene krever det.

Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret skal
fastsette instruks for daglig leder.

Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.

Styret skal utarbeide en styreinstruks.

 

8 Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede
eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle
styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av
styresaken. Har noen styremedlemmer forfall, skal et varamedlem innkalles.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av
en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som
stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av
alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på
forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som
er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved
loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt
for.

 

9 Daglig leder (styrer)

Foretakets daglige leder ansettes av styret.

Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av
virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art
eller av stor betydning.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller
når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om
avgjørelsen så snart som mulig.

Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og
at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til
gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding om
virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.

Styret og det enkelte styremedlem kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en
nærmere redegjørelse for bestemte saker.

 

10 Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av mai måned hvert år.

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når
revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de
ønsker behandlet.

Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

 

11 Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 3 ukers varsel.

Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for
møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.

Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret i så god tid at
de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling
dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

 

12 Saker som skal behandles på årsmøtet

Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.
Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og

hvor mange stemmer disse har.

Gjennomgang av styrets årsmelding.

Godkjennelse av årsregnskap.

Valg av styremedlemmer. Styreleder velges særskilt.

Valg av revisor.

Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

Eventuelt forslag til oppløsning.

Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

 

13 Stemmeregler for årsmøtet

Hvert medlem har èn stemme på årsmøtet, med mindre noe annet her er bestemt. Hvert
medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et
medlem. Fullmektigen må legge frem skiftlig og datert fullmakt.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak,
har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer
skal anses som ikke avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for
at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

 

14 Vedtektsendring

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre
samvirkeloven stiller strengere krav.

 

15 Oppløsning og avvikling

Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for
vedtektsendringer. Oppløsning må vedtas av 2 påfølgende årsmøter, hvorav det ene skal
være ordinært.
Gjenværende midler skal gå til arbeid for barn og/eller ungdom i Ålesund kommune.

16 Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)
av 14. desember 2007 nr. 114.