Barnehagevedtekter

BARNEHAGEVEDTEKTER  FOR  ÅLESUND  BARNEHAGER  SA

1.    Tildeling  av  plass  i  banehage

 

a)       Styret  i  Ålesund  barnehager  SA  er  opptaksmyndighet.  Barnehagene  deltar  i  en  samordnet  opptaksprosess  med  alle  godkjente  barnehager  i  Ålesund  kommune.

 

b)                Opptak  av  barn  skal  skje  i  prioritert  rekkefølge:

  1.                 Barn  det  er  fattet  vedtak  om  etter  lov  om  barneverntjenester  §§  4-12  og  4-4                 annet  og  fjerde  ledd  
  2.                 Barn  med  nedsatt  funksjonsevne  
  3.                 Andelsnummer  
  4.                 Barn  med  søsken  i  barnehagen  
  5.                 Personalets  barn                                                                                                                        

c)                  Barn  som  fyller  1  år  innen fastsatt dato etter barnehageloven §12a, har rett til plass i barnehagen og prioriteres foran yngre barn.

Søsken av barn som går i barnehagen, eller barn av ansatte i Ålesund Barnehager SA, har prioritet foran barn uten slik tilknytning, også om de prioriterte barna er yngre enn andre søkere som har rett til plass etter fødselsdato.

Søskenprioritet gjelder for barn med søsken som går i barnehagen ved oppstart av søkers barnehageår, eller inntil to år etter at søsken har gått ut av barnehagen. Ved konflikt vil søker som har søsken i barnehagen ved oppstart av barnehageåret gis prioritet fremfor søker som har søsken som har sluttet i barnehagen. Søskenprioritet for barn som ikke har rett på plass etter fødselsdato, gjelder for plasser fra oppstart av barnehageåret (august/september).

 

d)                 Opptakskrets  for  Å-barn  SA,  er  Ålesund  kommune  og  omkringliggende  kommuner.

 

e)                 Juridiske  personer/juridiske  medlemmer  kan  ikke  tildeles  plasser  ut  over  35%  av  plassene,  med  mindre  plassene  ikke  oppfylles  av  personlige  andelseiere.

 

f)                   I  særlige  tilfeller  og  for  å  sikre  en  god  sammensetning  av  barnegrupper,  kan  styret  i  Ålesund  Barnehager  SA  fravike  pkt.  b  og  c.  

                    

g)                  Det  skal  inngås  en  kontrakt  mellom  medlem  og  Ålesund  Barnehager  SA  før  barnet  begynner  i  barnehagen.  Kontrakten  skal  minimum  inneholde  informasjon  om  betaling,  mislighold,  ferieavvikling  og  oppsigelse  av  plass.

 

 

2.    Foreldrebetaling

 

Foreldrebetalingen  er  regulert  i  «Forskrift  om  foreldrebetaling  i  barnehager»  og 

Kunnskapsdepartementet  fastsetter  hvert  år  en  maksimalpris,  som  Ålesund  barnehager  A/L  følger.  Foreldrebetalingen  er  for  11  måneder  i  året  og  innbetales  ved  forfall  den  15.  i  hver  måned.  Det  er  30  %  moderasjon  for  2.  barn  og  50  %  for  3.  eller  flere  barn.  Moderasjonen  gis  til  eldste  barn.  Betaling  for  kost  kommer  i  tillegg.

 

3.  Mislighold  av  foreldrebetalingen

 

Mislighold/manglende  foreldrebetaling  gir  grunn  for  oppsigelse  av  plass.  Dersom  månedsbeløpet  ikke  er  kommet  inn  på  Ålesund  Barnehager  SA  sin  konto  innen  utløpet  av  forfallsmåneden,  blir  det  sendt  purring  med  purregebyr.  Blir  ikke  månedsbetalingen,  medregnet  purregebyret  betalt  innen  14  dager  etter  at  det  er  mottatt  skriftlig  påkrav,  sendt  på  eller  etter  forfallsdag,  kan  Ålesund  barnehager  SA  si  opp  plassen  med  1-en-måneds  varsel.

 

4.    Oppsigelse  av  plass

Oppsigelsestiden  på  barnehageplassen,  er  i  hovedregelen  3  -  tre  –  måneder,  fra  den  1.  eller  15.  i  hver  kalendermåned.  Et  medlem  plikter  ved  skriftlig  utmelding  å  melde  seg  ut  av  foretaket  samtidig  som  barnehageplassen  blir  oppsagt,  med  mindre  annet  er  avtalt  med  styret.

 

Utmeldingsfristen  er  like  lang  som  oppsigelsestiden.  Oppsigelsen  og  utmeldingen  skal  være  skriftlig,  og  gjelder  fra  den  dato  Å-barn  SA  mottar  dette.  Oppsigelse  etter  1.april,  medfører  betaling  for  plassen  ut  barnehageåret.  Juli  er  betalingsfri,  siste  betalingsmåned  er  juni.   

 

Dersom  barnet,  etter  søknad  ved  felles  opptak,  får  tilbud  om  plass  i  en  annen  barnehage,  anses  plassen  i  Å-barn  sine  barnehager  oppsagt.  Oppsigelsestid  kan  avkortes  ved  oppstart  i  ny  barnehage,  etter  avtale  med  Å-barn.

 

Ved  overflytting  til  annen  barnehage  utenom  felles  opptak,  vil  3  –  tre  måneders  oppsigelsestid  gjelde.

 

5.    Åpningstider         

                                                                                                             

Åpningstidene  fastsettes  i  styret  i  Ålesund  Barnehager  SA,  og  vil  kunne  variere  fra  barnehage  til  barnehage  innenfor  tidsrommet  7  -17.  Barnehagene  holder  stengt  julaften  og  nyttårsaften.  Dagene  mellom  jul  og  nyttår,  og  i  påskeuken,  holder  barnehagene  åpent  dersom  minst  3  barn  har  avtalt  å  være  i  barnehagen.  Onsdag  før  skjærtorsdag  stenger  barnehagene  kl.12.15.  

 

Barnehagene  holder  5  planleggingsdager  pr.  år,  og  er  da  stengt.  Barnehagene  kan  holde  stengt  for  avvikling  av  personalets  lovfestede  ferie,  og  vedlikehold.  

 

Alle  barn  må  ha  minst  3  ukers  sammenhengende  sommerferie  i  oppsatte  ferieperiode. 

Søknad  om  flytting  av  disse  ukene  kan  søkes  til  styret  i  Ålesund  Barnehager  SA,  innen  oppsatt  frist.  Minst  3  barn  må  være  i  barnehagen  for  at  barnehagen  skal  holde  åpent  i  ferieperioden.  Dette  vil  gjelde  hele  uker,  og  vurderes  ut  fra  ferieavvikling  avtalt  med  foreldrene.                                                                                    

6.  Dugnadsarbeid

 

Barnehagene  arrangerer  2  dugnader  à  4  timer,  pr.  barnehageår.  Medlemmer  som  ikke  kan  møte,  kan  avtale  tid  med  styrerne  om  å  gjøre  arbeid  utenom  de  oppsatte  dugnadene.  Dersom  medlemmer  ikke  gjør  dugnadsarbeid,  vil  Ålesund  Barnehager  SA  sende  krav  til  disse  om  innbetaling  av  kr.  500,-  pr  dugnad.  

                                                                                     

7    Arbeidsvilkår

 

Personalet  skal  arbeide  i  samsvar  med  det  formål  som  er  satt  opp  for  virksomheten.   Arbeidsvilkårene  reguleres  av  det  til  enhver  tid  gjeldende  regelverk.        

8.    Bemanningsnorm

 

Ålesund  Barnehager  SA  følger  gjeldende  regelverk  for  bemanningsnorm  og  pedagogisk  kompetanse  i  barnehagene.

 

9.    Leke-  og  oppholdsareal

Barnehagene  følger  den  statlige  normen  for  leke-  og  oppholdsareal.  Den  er  for  tiden  4  kvm  for  barn  over  3  år  og  5,3  kvm  for  barn  under  3  år.

 

10.    Samarbeidsutvalg  (SU)

Hver  avdeling  (barnehage)  tilsluttet  samvirket  skal  ha  eget  samarbeidsutvalg  og  foreldreråd  slik  dette  er  fastsatt  i  loven.  Foreldrerådet  består  av  foreldre/foresatte  til  alle  barna.  Funksjonstid  for  foreldrerepresentantene  i  samarbeidsutvalget  er  2  år.  Foreldrerådet  og  de  ansatte  velger  sine  representanter  til  utvalget.  Det  skal  være  2  foreldrerepresentanter  og  2  personalerepresentanter  i  samarbeidsutvalget.  Barnehageeier  kan  delta  etter  eget  ønske,  men  ikke  med  flere  representanter  enn  hver  av  de  andre  gruppene.    

 

Samarbeidsutvalget  skal  være  et  rådgivende,  kontaktskapende  og  samordnende  organ.  Barnehageeieren  skal  sørge  for  at  saker  av  viktighet  forelegges  foreldrerådet  og  samarbeidsutvalget.  Samarbeidsutvalgets  leder  kaller  inn  til  møter  i  samarbeidsutvalg  og  foreldreråd.